Gmail เพิ่มฟีเจอร์ใหม่: Undo/Redo, ตัวอักษร Strikethrough และดาวน์โหลดไฟล์ EML

[su_tech_head_1] [su_tech_head_2]

กูเกิลประกาศเพิ่มคุณสมบัติใหม่ของ Gmail ทั้งหมด 3 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

  • เพิ่มปุ่ม Undo/Redo ในหน้าต่าง Compose อีเมล
  • เพิ่มรูปแบบตัวอักษรขีดฆ่า (Strikethrough) ในหน้าต่าง Compose อีเมล
  • ดาวน์โหลดอีเมลออกมาเป็นไฟล์ .EML ได้

คุณสมบัตินี้จะทยอยเปิด มีผลกับผู้ใช้งาน Gmail ทุกคน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ที่มา: G Suite

ขอขอบคุณ แหล่งที่ มา >> Blognone | Tech News That’s Worth
https://www.blognone.com/node/107722

[su_tech_foo_1] [su_tech_foo_2]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *